Giường ngủ sắt

GIƯỜNG TẦNG GI-02-03
GIƯỜNG TẦNG GI-02-02
GIƯỜNG TẦNG GI-02-01
GIƯỜNG ĐƠN GI-05-00
GIƯỜNG GẤP GI-01-05
GIƯỜNG GẤP GI-01-06
GIƯỜNG GẤP GI-01-00